ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมตื่นตา ตื่นใจ กับปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งสถาปัตยกรรมขอมโบราณพร้อมรับสิริมงคลแห่งศิวะเทพบนเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง” ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๔ – ๖  เมษายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

            ด้วย ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอม ที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ ที่อาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปของธรรมชาติจนก่อให้เกิดความอัศจรรย์ที่แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน นั้นคือปรากฏการณ์ที่ในรอบ ๑ ปี จะมีช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น – ตก ตรง ๑๕ ช่องบานประตูของปราสาทหินพนมรุ้งอย่างน่าพิศวง ด้วยความเชื่อนับพันปีที่ปราสาทหินแห่งนี้ เป็นศาสนสถานที่สร้างถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย บนเขาภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงนับว่าเป็นสิริมงคลและบารมีแก่ผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสแสงอาทิตย์แรกแห่งวันผ่านช่องประตูทั้ง ๑๕ บานแห่งพนมรุ้ง

            จ.บุรีรัมย์ จึงกำหนดจัดงานประเพณี “ขึ้นเขาพนมรุ้ง” ขึ้นโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การชมพระอาทิตย์ขึ้นผ่าน ๑๕ ช่องบานประตูปราสาทหินพนมรุ้ง (วันที่ ๔ - ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๑๐ น.) พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง  (วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๙ น.) ชมขบวนแห่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ (วันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.) รับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน “โฮปบายดินเนอร์” และชมการแสดงแสง  สี เสียง (วันที่ ๕ – ๖เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.) เลือกชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน OTOP สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

            • ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๘๖๕๔, ๐๘๑ ๗๕๓ ๓๘๗๙

            • ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๙๕๗

            • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๕๑    

•  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘  

   E-mail : tatsurin@tat.or.th  www.tourismthailand.org/surin หรือ 1672

แสดงผล 19 ครั้ง