ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรีจัดโครงการ“มือเปื้อนดินสัมผัสถิ่น OTOP ห้าดาว” ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัมผัสถิ่นวิถีชีวิตชุมชนภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง

นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรีกล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาท ร่วมกันจัดโครงการ“มือเปื้อนดินสัมผัสถิ่น OTOP ห้าดาว” ตามแผนการตลาดประจำปี ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตสินค้าชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน สินค้าหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารการกินพื้นเมืองที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยได้กำหนดจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหน่วยงานพันธมิตร และสื่อมวลชน จำนวน ๒๐๐ คน ในการร่วมวางแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์และการตลาดยุคใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผลิตสินค้าชุมชน OTOP เพื่อการเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่ การทอผ้าพื้นเมืองที่บ้านวังทอง  การจักสานหัตถกรรมบ้านโพธิ์ศรี การผลิตเครื่องเบญจรงค์ การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรธัญญาพืชสำเร็จรูปซองเดอร์การทำขนมพื้นบ้านสาลี่สุพรรณการทำขนมเปี๊ยะโบราณที่ตลาดเก่าเก้าห้อง ชมวิถีชีวิตชาวนาไทยที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยชุมชนตลาดร้อยปีสามชุก

การทำไม้กวาดด้วยใยมะพร้าวของชุมชนบางแม่หม้ายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชนบท ณ โฮมสเตย์บางแม่หม้าย เป็นต้น

จังหวัดอ่างทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผลิตสินค้าชุมชน OTOP เพื่อการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ที่สำคัญได้แก่ การปั้นตุ๊กตาชาววัง ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จการทำบ้านเรือนไทยจำลอง การทำกลองที่ขึ้นชื่อลือนามของตำบลเอกราชการผลิตสินค้าหัตถกรรมตามโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางกลางการผลิตสินค้าหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบางเจ้าฉ่า การการจักสานผักตบชวาตำบลคลองวัว การจักสานพลาสติกตำบลศรีพราน เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชุมชน ได้แก่ การล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำน้อยไหว้พระเก้าวัดการพักแรมแบบโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงของชมรมเพื่อนเกษตร ชมบ้านทรงไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยภาคกลาง

จังหวัดชัยนาท มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผลิตสินค้าชุมชน OTOP ที่สำคัญได้แก่ สวนนกชัยนาทเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของจังหวัดชัยนาทและชมหุ่นฟางนกยักษ์ที่ใช้วัสดุจากฟางข้าวมาสร้างนกขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชม การทำหุ่นฟางนกนานาชนิดที่สวยงามที่วัดโคกเข็มการผลิตสินค้าหัตถกรรมภาชนะฝีมือประณีตที่ชัยนาทเซรามิคผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพของกลุ่มแม่บ้านท่าทราย การจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย กลุ่มทำผ้าบาติก และภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาลตำบลห้วยกรด การทอผ้าพื้นเมืองบ้านเนินขาม การทอผ้าพื้นเมืองลาวครั่งบ้านกุดจอก และชมศูนย์เรียนรู้สวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาที่มีรสชาดอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาท

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสัมผัสถิ่นวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยภาคกลาง ตามโครงการ“มือเปื้อนดินสัมผัสถิ่น OTOP ห้าดาว”ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทองชัยนาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๔๒๗ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๖๘สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โทร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๑๔๓หรือ ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๓ ๕๗๘๙  ,๐ ๓๕๕๓ ๖๑๘๙, ๐ ๓๕๕๓ ๖๐๓๐

แสดงผล 5 ครั้ง