ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 27

วันมาฆบูชา  หรือ  วันจาตุรงคสันนิบาต  ตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก   ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก

นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เปิดเผยว่า  คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีทุกแห่ง  ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้กำหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ในวันที่  18 – 26  กุมภาพันธ์  2556  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต  และวัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่กรมศิลปากรได้เข้าขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดสระมรกตแห่งนี้  เมื่อปี  พ.ศ. 2529  และได้ขุดค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย  สันนิษฐานว่าเป็นสมัยทวารวดี  และนับแต่นั้นมา    จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดในช่วงวันมาฆะบูชาของทุกปี

ภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  มีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 

-   การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์  การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส วันที่  18 – 26  กุมภาพันธ์  2556 (เส้นทางเดินธุดงค์เริ่มต้นที่วัดป่ามะไฟ– อำเภอเมืองปราจีนบุรี–อำเภอประจันตคาม–อำเภอศรีมหาโพธิ์–อำเภอศรีมโหสถ–โบราณสถานสระมรกต–วัดสระมรกต)  

-   กิจกรรมทางวิชาการ  ได้แก่  การสาธยายพระไตรปิฎก,  การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ,  การสวดนพเคราะห์,  การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการสวดถวายพรพระ,  การจัดโต๊ะหมู่บูชา

-   กิจกรรมนำเที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ได้แก่   นมัสการต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  หลวงพ่อทวารวดี  และรอยพระพุทธบาทคู่   ในวันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์  2556  โดยจะมีรถพ่วงบริการและมัคคุเทศก์น้อยบรรยายตลอดทาง

-   ตลาดบรรยากาศย้อนยุคเมืองศรีมโหสถ   จำลองวิถีชีวิตการซื้อขายแลกเปลี่ยนสมัยโบราณนำเสนอผ่านสินค้าชุมชน  อาหารพื้นบ้าน  ขนมพื้นถิ่น  ในบรรยากาศและรูปแบบตลาดย้อนยุค  เริ่มเปิดตลาดในวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา  15.00–20.00 น.  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต 

-   การแสดงแสงสีเสียง  สื่อผสม  การแสดงโขนศิลปากรเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ยกรบ วันที่  23-24 กุมภาพันธ์ 2556    และ กิจกรรมพาแลง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556

-   พิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่  และแสดงเทศนาพระโอวาทปาติโมกข์ (วันมาฆบูชา) ในวันที่  25 กุมภาพันธ์  2556  ณ  บริเวณโบราณสระมรก

 นางบังอร  วิลาวัลย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เปิดเผยว่า   “โบราณสถานสระมรกต” เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดงาน  ประกอบด้วย  กลุ่มอาคารโบราณสถาน  และรอยพระพุทธบาทคู่ที่แกะสลักลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ  จากการศึกษา รอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นตามความเชื่อในการสร้างอุทเทสิกเจดีย์  เพื่ออุทิศแก่พระพุทธองค์ตามคติของอินเดียโบราณก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูป หรือเพื่อเป็นบริโภคทรัพย์ โดยถือเสมือนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังที่นี้ หรือเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ศาสนาของพระพุทธองค์ได้เผยแผ่มายังที่นี้   

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่การจัดงาน   บรรยากาศยามค่ำคืนที่โบราณสถานสระมรกตและความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญ  บำเพ็ญศีล  ร่วมงานเทศกาลมาฆบูชาด้วยจิตใจที่สงบ  จะได้รับความเจริญ   ความสุขให้กับชีวิตเพื่อเป็นแรงและกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตการงานต่อไป  สำหรับในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรม  การแสดงแสง  สี  เสียง  และสื่อผสมชุดสัมพุทธชยันตี – มาฆปูรมีศรีปราจีน  รวมทั้งกิจกรรมพาแลง  ในวันที่  23 – 24 กุมภาพันธ์  2556  ณ  บริเวณโบราณสถานสระมรกต

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  กล่าวว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของประเทศ  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรม  เทศกาลงานประเพณีของไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ  ความงดงามและประสบการณ์ที่น่าประทับใจของวัฒนธรรมไทย 

สำหรับการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนในครั้งนี้  ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จะสนับสนุนให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ปราจีนบุรี  นครนายก  สระแก้ว  และร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยหัวใจใหม่  เมืองไทยยั่งยืน  เป็นการเที่ยวเพื่อความเข้าใจในวัฒนธรรมหรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่นอกจากความงดงามแล้ว  เรายังได้รับคุณค่า  ความรู้  ความพิเศษของทุกเรื่องราวที่เราไม่เคยสัมผัสได้จากการเที่ยวแบบเดิมๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน  ถึงแม้จะมุ่งเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาแล้ว  ยังมีส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ รวมกันเป็น บ-ว-ร (บ้าน – วัด – โรงเรียน)  ที่สามารถนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงานแล้ว  ในสังคมยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่น่าเรียนรู้ร่วมกันได้  ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนครนายก  ได้นำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการจัดงานจึงจำลองตลาดบรรยากาศย้อนยุค  “เมืองศรีมโหสถ”  จัดภูมิทัศน์การขายอาหาร  เครื่องดื่ม  รวมทั้งสินค้าชุมชน  กิจกรรมการสาธิต/การละเล่นความเป็นไทย  ของพื้นที่บริเวณงานให้อยู่ในบรรยากาศย้อนยุค      

นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงนี้สามารถจัดเวลามาเที่ยวพักผ่อนและร่วมทำบุญในช่วงวันมาฆะบูชา

 เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้า  ชม “ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คลอง 15 องครักษ์”  เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านรั้วของชาติ - เขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อย  จปร.”  หรือ  “โรงเรียนเตรียมทหาร” รับประทานอาหารกลางวัน เลือกร้านบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนนายร้อย จปร. มีหลากหลายเมนู เช่น ก๋วยเตี๋ยวปลา, ไก่ย่างส้มต้ม, ปลาเผา, อาหารไทย-จีน เป็นต้น

จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก  ใช้ถนนหมายเลข  3049  เพื่อสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่  “เขื่อนขุนด่านปราการชล”  จากนั้นเดินทางเข้าที่พักในเขตจังหวัดปราจีนบุรี/หรือนครนายก พักผ่อนในรีสอร์ท / โรงแรมหลายแบบหลากบรรยากาศ ยามเย็นเตรียมตัวเดินทางเที่ยวงานร่วมนุ่งขาว – ห่มขาว เที่ยวงานตลาดย้อนยุค และร่วมปฏิบัติธรรมภายในงานมาฆปูรมีศรีปราจีน  

เช้าของวันที่สอง เตรียมพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ของจังหวัดปราจีนบุรี  อาทิ  ชมอุโบสถ 4 ชาติ วัดแก้วพิจิตร,  เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ภูมิภาคภาคตะวันออก ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยแพทย์แผนไทย และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมตึกเก่าเรื่องราวแห่งความรักและภักดี   “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”, รับประทานอาหารกลางวันสุดอร่อย เมนูสุขภาพ

ยามบ่ายชมตะเกียงโบราณนับหมื่นดวง พร้อมฟังเรื่องเล่าเรื่องเก่าเมืองปราจีน  ณ  พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  ททท. สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282,0-3731-2284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

 

แสดงผล 20 ครั้ง