ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“Gang Go Green รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

ด้วยปี 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดกลยุทธ์สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  โดยดำเนินการนำเสนอให้คนไทยเห็นถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวและคุณค่าที่สังคมจะได้รับ โดยประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้สารหลัก 3 ประเด็น คือ สำนึก ด้วยกัน และเข้าใจ โดยนำเสนอคุณค่าของการเที่ยวอย่างมีสำนึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชาติได้

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียน ภูมิภาคภาคเหนือ ร่วมกับ นิตยสาร Go, รายการ 168 ชั่วโมง และเครื่องดื่ม Burdy จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน “Gang Go Green รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว”ตั้งแต่กันยายน –ธันวาคม 2555 โดยเปิดรับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีเยาวชนจำนวนทั้งสิ้น 108 ทีม และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 8 ทีม จาก 5 สถาบันการศึกษา เยาวชนทั้ง 8 ทีม จำนวน 45 คน ได้ร่วมเดินทางทัศนศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การเรียนรู้โครงการ Zero Waste ขยะเหลือศูนย์ ชุมชนบรมไตรโลกนาถ 21 การเรียนรู้การจัดการขยะ การใช้พลังงานทดแทน และการปลูกพืชผสมผสาน การทำฝายชะลอน้ำในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ภูหินร่องกล้า ทั้งนี้ ทุกทีมยังส่งผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ไปสู่คนทั่วไปผ่านช่องทางในมหาวิทยาลัยของตนเองและสื่อออนไลน์ www.golivetogether.com/ganggogreen อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า เล็งเห็นความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยใช้ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการสร้างการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้มีความสมดุล รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในระดับอุดมศึกษาได้ในอนาคต

แสดงผล 29 ครั้ง