ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. มอบรางวัลกิจกรรมวาดภาพ “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์” ในโครงการน้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน ให้แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดระดับประถมศึกษา

บ่ายวันนี้ (๒๘ กันยายน ๒๕๕๕) ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานใหญ่ นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมวาดภาพ “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์” ในโครงการน้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน โดยมี นายศิลาชัย  สุหร่าย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ททท. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ชนะการประกวดภาพวาดจำนวน ๕๑ คน และโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า ๑๐๐ ผลงาน จำนวน ๒๕ โรงเรียน

โครงการ “น้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน” นี้ เป็นการต่อยอดมาจากโครงการ “The Animation Project Shelldon” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ ททท. และ บริษัท Shellhut Entertainment จำกัด ในการผลิตการ์ตูนอนิเมชั่น ซึ่งมีตัวเอกเป็นน้องสุขใจและ Shelldon มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ โครงการ “น้องสุขใจชวนเที่ยวทั่วไทยไปกับเชลล์ดอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเยาวชนหันมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไทยในเชิงอนุรักษ์ และเป็นการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการแสดงออกความรู้ความสามารถของเยาวชนไทยได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมในโครงการแบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. การจัดกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๘,๔๐๐ ภาพ และประกาศผลในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kidsclub แล้วนั้น

๒. การจัดทำ Kid’s Club Member Card ซึ่งเป็นบัตรสมาชิกสำหรับเยาวชนที่อายุไม่เกิน ๑๒ ปี เพื่อเชิญชวนให้เดินทางท่องเที่ยว โดยผู้ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงจะได้รับข่าวสารพิเศษสำหรับสมาชิก บัตร Kid’s Club Member Card นี้ ส่วนหนึ่งจะมีการแจกตามโรงเรียนที่ทาง บริษัท Shellhut Entertainment จำกัด ได้ไปจัดกิจกรรม School Bus On Tour ในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 

 ประกาศผลการประกวดผลงานภาพวาดระบายสี ในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ในหัวข้อ “เที่ยวไทยตามฝัน ร่วมกันอนุรักษ์”

ระดับประถมศึกษา 1-3

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

โรงเรียน/จังหวัด

ระดับชั้น

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายตะวัน  พุฒป่า

สามเสนนอก (ประชาราฎร์อนุกูล) กทม.

ป.3

รางวัลรองอันดับ 1

เด็กหญิงเนติ  กลย์ธรพงษ์

ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม.

ป.3

รางวัลรองอันดับ 2

เด็กหญิงนันทิดา  ชาตาสุข

เสนานิคม กทม.

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กชายภูริณัฐ  ใขสี

สามเสนนอก (ประชาราฎร์อนุกูล) กทม.

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงแพรวทิพย์  บุญทวีสมบูรณ์

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงแพรทอง  ฤกษ์ไพรี

พร้อมพรรณวิทยา กทม.

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กชายภาณุพงศ์  เกิดสุข

ศรีจิตรา กทม.

ป.2

รางวัลชมเชย

เด็กชายธนวัฒน์  รักจันทร์

บ้านพิณโท อุบลราชธานี

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงปรมาศ  ปานะนนท์

อุดมศึกษา

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กชายพูนศักดิ์  สุขสำราญ

ศรีจิตรา กทม.

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กชายณัฐพล  พิทยะวงค์

ปราโมชวิทยารามอินทรา

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กชายสาวิต  ไชยโย

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) กทม.

ป.3

รางวัลชมเชย

เด็กชายศิรศักดิ์  แซ่ตั้ง

วัดสัมพันธวงศ์

ป.3

 ระดับประถมศึกษา 4-6

รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล

โรงเรียน / จังหวัด

ระดับชั้น

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงอรชพร  โศวิภิษฐกมล 

ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม.

ป.5

รางวัลรองอันดับ 1

เด็กชายอนุภัทร  ประทุมพันธ์

เผยอิง กทม.

ป.4

รางวัลรองอันดับ 2

เด็กชายจือหยาง  จาง

เผยอิง กทม.

ป.4

รางวัลชมเชย

เด็กชายฐตพล  บุญทองขาว

ทวีรัตน์ สงขลา

ป.6

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงสุเมธินี  แสงสุวรรณ

อนุบาลสามเสน กทม.

ป.6

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงนลินทิพย์ ร่มโพธิ์

เสนานิคม กทม.

ป.6

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงอิสรีย์  วิไลพรไสว

โกศลวิทยา กทม.

ป.4

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงภัคจิรา  ราศรีเพ็ญงาม

ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม.

ป.6

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงจีรประภา  ใขสี

สามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

ป.5

รางวัลชมเชย

เด็กชายกวิน  กรมดิษฐ์

ดนตรีบ้านตัวโน๊ต กทม.

ป.4

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงอภิสรา  ทิพย์สิงห์

ศูนย์ศิลปะพู่กันกะสีน้ำ กทม.

ป.4

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช

วัดสัมพันธวงศ์ กทม.

ป.4

รางวัลชมเชย

เด็กชายธนาวุฒิ  เร้ารุจา

เซนต์ดอมินิก กทม.

ป.5

แสดงผล 82 ครั้ง