ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดสัมมนากระตุ้นการรับรู้แก่ภาครัฐและเอกชนด้านท่องเที่ยว จ.ตราด เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่เออีซี

ททท.พร้อมรับมือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ที่จะมาถึงใน ปี ๒๕๕๘ จัดสัมมนา “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ชูท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC  พร้อมวางยุทธศาสตร์กำหนดแผนเชิงรุกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกว่า ๘๐ คนเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องจามจุรี บ้านปู รีสอร์ท อ.เมือง จ.ตราด 

 ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวมากว่า ๕๐ ปี ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมากมาย ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โครงการ Five Countries One Destination, Two Kingdoms One Destination, คาราวานท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โครงการอบรมความรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยวให้ประเทศเพื่อนบ้าน โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (AEMECS)  แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๓ ฝ่าย อินโดนีเซีย–มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามเหลี่ยมมรกต เป็นต้น นอกจากนี้ ททท. ยังได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานด้านการตลาดและสื่อสารการท่องเที่ยวอาเซียน ในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

 ทั้งนี้ ททท. ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและประเทศสมาชิก ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจการท่องเที่ยวจนประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ททท. ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สร้างเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญและถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  การจัดสัมมนา “เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อันใกล้ โดยมีเป้าหมายการจัดสัมมนาในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ๕ แห่ง โดยจัดมาแล้ว ๓ ครั้ง ที่จังหวัดเชียงราย สงขลา นครพนม และจะดำเนินการจัดสัมมนาในพื้นที่ต่อไปคือ จังหวัดกาญจนบุรี ตามลำดับ

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง อาทินางสาวทวินันท์  จันทนจุลกะ  ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจบริการ สำนักการค้าบริการและการลงทุน กรม เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  บรรยายหัวข้อ “ทิศทางท่องเที่ยวไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” รศ.สุพาดา สิริกุตตา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์  มหา-วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  บรรยาย หัวข้อ “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเชื่อมโยง AEC อย่างไร” นายพิชัย รักตะสิงห์ ผู้อำนวยการกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. บรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยว ททท. เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจท่องเที่ยวไทยพร้อมเพียงใดต่อการเปิดการค้าเสรี” โดย นางจันทรา  อุไรรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักงานปลัด กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา  นายอุดม   ศรีมหาโชตะ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย  นายประเสริฐ  ศิริ  อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตราด นางราตรี   แสงรุ่งเรือง ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว       

ททท. คาดว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ในแง่วิชาการและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากภาครัฐและเอกชนอันเป็นที่ยอมรับ รวมถึงความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เพื่อนำไปปรับใช้กับหน้าที่การงานโดยตรง และนำไปวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป  อันจะเป็นการป้องกันและลดผลกระทบด้านลบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และรักษาตำแหน่งประเทศไทยให้คงเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำและเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนต่อไป

แสดงผล 5 ครั้ง