ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ และปลูกป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรี”

เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2555  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ และปลูกป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ”  ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี) ขึ้นรองรับโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ์ โรงเรียนบ่อวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านบ่อ รวมจำนวน 300 คน (วันละ 150 คน)ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ท่องเที่ยวอย่างรู้ค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว และทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)

ททท. ได้ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2551ปัจจุบัน และจัดกิจกรรมเป็น 2 แนวทาง คือ สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดต้านภัยโลกร้อน โดยจัดกิจกรรมแล้วรวม 33 ครั้ง ทุกครั้งได้ผนวกกิจกรรมปลูกป่ารวมปลูกป่าแล้วจำนวน รวมปลูกป่าแล้วจำนวน 52,100 ต้น

การจัดกิจกรรมฯ นี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เที่ยวอย่างรู้ค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมปลูกป่าต้านภัยโลกร้อน เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานบ้านเกิดภูมิลำเนาของตนได้แสดงออกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็น            

การดำเนินโครงการฯ มีแกนกลางของข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายคนรักษ์โลก รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นรองรับโครงการฯ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย www.facebook.comcbttat

แสดงผล 33 ครั้ง