ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

โครงการ “เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม”

วุฒิสภา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาราชินี “เยาวชน    สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยจัดประกวดการเขียนบทความเกี่ยวกับการ  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นการประกวดโครงงาน/ผลงาน      ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ โดยคำนึง   ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเป็นเรื่องที่ริเริ่มใหม่ และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 อีกทั้งเป็นช่องทางให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมกับวุฒิสภา    สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนในการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป              

สำหรับรูปแบบการจัดประกวดมีรายละเอียด ดังนี้

1. หัวข้อของเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ควรตั้งชื่อเรื่องและเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกัน โดยนำเสนอได้กลุ่มละ 1 เรื่อง อาจจะเป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือเป็นเรื่องที่ริเริ่มใหม่ ผู้เข้าประกวด (กลุ่มบุคคล จำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน) ประกอบด้วยคน 3 วัย ได้แก่ วัยเด็ก คือ นักเรียน เยาวชน , วัยรุ่น-วัยกลางคน คือ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป, วัยสูงอายุ คือ ครูบาอาจารย์ ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ปูชนียบุคคลของแต่ละท้องถิ่น

2. การส่งเรื่องเข้าประกวดและเกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

2.1 การตัดสินในขั้นคัดกรอง ผู้เข้าร่วมประกวด จะต้องจัดทำเค้าโครงของเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ตามแบบที่แนบ โดยมีที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ จุดเด่นของเรื่องที่ส่งเข้าประกวด หรือความสำคัญของเรื่อง วิธีการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่นำเสนอ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและข้อเสนอโดยจัดพิมพ์ด้วยอักษรขนาด 10 พ้อยต์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษเอ 4 และส่งไปที่ สำนักงานจังหวัดแต่ละจังหวัด ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  หมายเหตุ เขียนมุมซองล่างว่า “ส่งประกวดในโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา” คณะกรรมการของแต่ละจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือกเค้าโครงเรื่องของแต่ละจังหวัดๆ ละ 3 เรื่องให้แล้วเสร็จ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้วุฒิสภาทราบภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เค้าโครงเรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจากวุฒิสภา จำนวนเรื่องละ 2,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์   

โดยนำเสนอกิจกรรมหรือโครงการนำร่อง และส่งเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดต่อไป  ทั้งนี้ คณะกรรมการของแต่ละจังหวัดจะต้องส่งเค้าโครงเรื่องที่ได้    รับการคัดเลือก และเค้าโครงเรื่องที่เข้าประกวดทั้งหมดไปยังวุฒิสภา เพื่อเก็บรวบรวมต่อไป

2.2 การตัดสินผู้ชนะเลิศของแต่ละจังหวัด ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุนสำหรับทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานในรูปแบบเอกสารและอุปกรณ์ประกอบตามที่เห็นสมควร โดยเนื้อหาของรายงานจะต้องประกอบด้วยข้อความตามแบบที่แนบ โดยกล่าวถึงแรงบันดาลใจในการศึกษา/ค้นคว้าการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องควบคู่กันด้วย ความเป็นมาของเรื่องที่ส่งประกวด จุดเด่นของเรื่องที่ส่งเข้าประกวด แนวทางและวิธีการดำเนินงานในเรื่องที่ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้  สามารถส่งเรื่องเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ชิ้น โดยจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 พ้อยต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน้ากระดาษเอ 4 และจะต้องระบุชื่อ นามสกุล อาชีพ รวมถึง         ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์         มายังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หมายเหตุ เขียนมุมซองล่างว่า “ส่งประกวดในโครงการเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา” คณะกรรมการฯ จะประกาศผลการประกวดภายในวันที่             12 สิงหาคม 2555  ทั้งนี้ จะจัดแสดงนิทรรศการผลงานชนะเลิศของแต่ละจังหวัดและการมอบรางวัล ณ วุฒิสภา ภายในเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ชนะ          การประกวดทราบต่อไป

3. รางวัลการประกวด  ทีมที่ชนะการประกวด จะได้รับรางวัล ดังนี้

3.1 รางวัลชนะเลิศ จังหวัดละ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากประธานวุฒิสภา และจะนำรวบรวมขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

3.2 ผู้ได้รับการพิจารณาให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จังหวัดละ 3 ทีม    จะได้รับเกียรติบัตรจากประธานวุฒิสภา

3.3 ผลงานชนะเลิศถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ    จะนำไปบรรจุลงแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ    รวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจส่งโครงเรื่องตามแบบที่กำหนดไปยังสำนักงานจังหวัดแต่ละจังหวัด และสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center วุฒิสภา โทร. 1102 หรือ 0 2831 9348-9 หรือ www.senate.go.th

แสดงผล 64 ครั้ง