ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยมพาต้า แกรนด์ อวอร์ด จากแนวคิดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม


ประเทศไทยได้รับ 3 รางวัล จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association -PATA) ในงานประกาศผลประจำปี ซึ่งช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจและทิศทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม PATA Grand Award 2012 ในประเภทสิ่งแวดล้อม จากโครงการ 7 GREENS ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการผลักดันแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ททท. เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การส่งเสริมความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่มาของโครงการ 7 GREENS Concept เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของ ททท.ที่จะปลูกฝังการท่องเที่ยวแบบใหม่ “ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผ่านแนวคิดสีเขียว 7 ประการเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ได้แก่

1) Green Heart - หัวใจที่เคารพในวิถีแห่งธรรมชาติ มิใช่เพียงแค่คิดหรือพูด แต่ต้องลงมือทำ

2) Green Activity – เลือกกิจกรรมท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3) Green Logistics – เที่ยวใกล้ – ไกล เลือกใช้พลังงาน (พาหนะ) สะอาด

4) Green Community – เที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน

5) Green Service – จัดการธุรกิจ ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบ และบำบัดของเสียก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

6) Green Attraction – คงสภาพดั้งเดิมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7) Green Plus – จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกจากรางวัลระดับยอดเยี่ยมแล้ว ยังมีรางวัลระดับดีเด่น (PATA Gold Awards) ซึ่งไทยได้รับมาอีก 2 รางวัล ได้แก่ โครงการบ้านนาต้นจั่น ผลงานด้านมรดกและวัฒนธรรม และโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ผลงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นที่น่ายินดียิ่งที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ของ ททท. อีกด้วยเป็นการยืนยันซึ่งคุณภาพมาตรฐานและการคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

จากรางวัลดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจให้แก่องค์กร เป็นประโยชน์ต่อการเชิดชูผลงานความสำเร็จที่โดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเป็นเครื่องเสริมสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการดำเนินงานให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการโดยตรงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้น

แสดงผล 22 ครั้ง