ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมเจดีย์ ของประเทศไทยที่มีอายุ 1,115 ปี

จังหวัดลำพูน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประเพณีอันเก่าแก่ที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาล  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานน้ำสรง ผ้าห่ม พร้อมด้วยดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เครื่องราชสักการะถวายองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นพุทธบูชา ซึ่งจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ สู่วัดพระธาตุหริภุญชัย ผ่านถนนสายประวัติศาสตร์ เชียงใหม่-ลำพูน (ถนนสายต้นยาง) ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และมีขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ (น้ำศักดิ์สิทธิ์) จากดอยขะม้อ มาร่วมในพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  นับเป็นเป็นปูชนียวัตถุอันเก่าแก่ ล้ำค่า  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวจังหวัดลำพูน  เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1440 ในรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช  กษัตริย์ผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 33  ต่อจากพระนางเจ้าจามเทวี  องค์ปฐมบรมกษัตรีย์แห่งนครลำพูน  และได้มีการสร้างเสริมองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พร้อมกับทรงสร้างถาวรวัตถุต่างๆ  ที่เกี่ยวกับองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในสมัยของกษัตริย์ผู้ครองนครลำพูนองค์ต่อ ๆ มา  จนปรากฏเห็นองค์พระธาตุเด่นสง่างามจวบจนปัจจุบัน พระบรมธาตุหริภุญชัย นับเป็นจอมเจดีย์องค์หนึ่ง ในจำนวนเจดีย์ 8 องค์ ของประเทศไทย ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งพันปี ปัจจุบันองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย มีอายุราว 1,115 ปี 

ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย นับเป็นประเพณีสำคัญของชาวลำพูนที่แสดงถึงพลังสามัคคีของชาวลำพูนทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมมหรสพรื่นเริงต่าง ๆ ตลอดห้วงการจัดงาน รวมถึงได้จัดให้มีการฟ้อนถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย การแข่งขันตีกลอง การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง และการแสดงทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูน ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 5351 0243 

แสดงผล 17 ครั้ง