ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เชิญผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และ “การบริหารจัดการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

เช้าวันนี้ (20 เมษายน 2555) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน : ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  และเสริมสร้างทักษะการวางแผนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยวในอำเภอเวียงสาจำนวนกว่า 100 คน ได้รับทราบผ่านเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด

ในการอบรมดังกล่าว ททท. ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้หลากหลาย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แนวทางบริการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนที่ประสบความสำเร็จ อาทิเช่น  นายสำเนาว์  รัศมิทัต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง รับผิดชอบพื้นที่ท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งของ จ.สมุทรปราการ  

นางเพลินจิต  พ่วงเจริญ  หัวหน้าชุมชนบ้านมหาโพธิ์ จ.น่าน เป็นชุมชนตัวอย่างที่ดำเนินกิจกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการบรรยายจากนางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานแพร่ หัวข้อ “เป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่างไร จะสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน”  และ อาจารย์พะเยาว์  พัฒนพงศ์  อาจารย์พิเศษด้านการพูด หัวข้อ “เทคนิคการต้อนรับและบริการที่น่าประทับใจ” 

นอกจากนี้ ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ททท. ยังได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องมรกต โรงแรมเทวราช  จังหวัดน่าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พัก ให้มีมาตรฐานและเห็นความสำคัญ

ของการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายการให้บริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเชิญผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักในจังหวัดน่าน จำนวน 50 ราย  เข้ารับการอมรมใน 4  หัวข้อ ได้แก่ 1. มาตรฐานโรงแรมที่ควรรู้เพื่อก้าวสู่โรงแรมติดดาว  2. บริหารจัดการที่พักอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  3. กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ : โรงแรมสีเขียว  และ 4. ทำตลาดท่องเที่ยวสีเขียวด้วยสื่อออนไลน์  ก่อนแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโรงแรมสีเขียวร่วมกัน  

ททท. คาดว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมทั้ง 2 โครงการนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์และปรับปรุงใช้ในการบริหารทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนอีกด้วย

แสดงผล 6 ครั้ง