ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่า “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร ๒๕๕๕” วันที่ ๑ - ๗ มีนาคมนี้

บ่ายวันนี้ (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ณ สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย  นายพิชัย บุญยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสุจินต์ พิมเสน  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนายปรเมศวร์ อมาตย-กุล  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. ร่วมแถลงข่าวงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร ๒๕๕๕”

“นครศรีธรรมราช” ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่หลากหลายและเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์  มีพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสุขใจ เมื่อไปสัมผัสพลังแห่งศรัทธา  อิ่มอุ่น  และอิ่มเอมด้วยความปิติแห่งความเป็น  สิริมงคล  แม้เพียงครั้งเดียวที่มีโอกาสได้มานมัสการองค์พระบรมธาตุเจดีย์  เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตอันใหญ่หลวงเพราะมีโอกาสใกล้ชิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีคำกล่าวว่าเม็ดทรายทุกเม็ดในแผ่นดินนี้ถูกเหยียบย่ำโดยผู้ใฝ่ธรรมมาแล้วทั้งสิ้น  จนชาวพุทธเชื่อกันว่าเกิดมาหนึ่งชาติขอได้กราบ  พระธาตุเมืองนคร เพื่อมุ่งหมายให้ทุกคนละชั่ว  ใฝ่ดีและทำจิตใจให้ขาวบริสุทธิ์  จึงถือได้ว่าชาวนครศรีธรรมราช เติบใหญ่ภายใต้ร่มเงาศิลปะ  ที่ผสมผสานกับความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรตามพรลิงค์ อันมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประจักษ์บนถนนสายเดียวเที่ยวได้ ๕ ศาสนา ๕ วัฒนธรรม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามหลากหลายและมีคุณภาพที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เป็นเครื่องหมายรับประกันถึง ๑๕ รางวัล  เหนือสิ่งอื่นใดนครศรีธรรมราชยังมีประเพณีซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเกือบ ๘๐๐ ปี คือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันนำผ้าแถบสีขาว เขียนภาพพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติ เรียกว่า “ผ้าพระบฏ”  และผ้ายาวสีเหลืองและสีแดงขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันเพ็ญเดือนสาม เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมมหากุศลที่ชาวพุทธพึงได้กระทำสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ด้วยความตระหนักในความสำคัญและคุณค่าที่ควรอนุรักษ์ สืบสานประเพณีดังกล่าว จังหวัด-นครศรีธรรมราช โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  องค์กรปกครองท้องถิ่น  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและพุทธศาสนิกชน จึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” โดยใช้ชื่อว่า “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร ๒๕๕๕ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระมหาธาตุ-วรมหาวิหาร สมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด)  และสวนศรีธรรมาโศกราช 

 คณะผู้จัดงานจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ประชาชนผู้สนใจ และนักท่องเที่ยว  ร่วมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมสำคัญตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะการจัดงาน ๒๕๕๕ สัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม  การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง  การแสดงพระธรรมเทศนา (๒ ธรรมาสน์)  พิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระโพธิสัตว์กวนอิม  พิธีเขียนผ้าพระบฏ (๙๐ เมตร)  พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์หรือข้าวยาคู)  พิธีพุทธาภิเษกผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏนานาชาติ  ผ้าพระบฏจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พิธีมอบข้าวมธุปายาสยาคู พิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่ผ้าพระบฏ พิธีถวายผ้าพระบฏเป็นพุทธบูชา พิธีเวียนเทียน และชมการแสดงที่น่าสนใจ เช่น การแสดงแสง เสียง การแสดงทางวัฒนธรรมสี่ภาค  การแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์  นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกในโซนตลาดนัดชุมชนและตลาดนัดโบราณอีกด้วย

ททท. คาดว่าการจัดงาน “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ที่เมืองนคร ๒๕๕๕” ในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๘๐,๐๐๐ คน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธ หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่สู่การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  ทั้งยังเป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีไทยในกลุ่มเยาวชนและพุทธศาสนิกชนสืบไป

แสดงผล 29 ครั้ง