ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดอบรมสัมมนาด้านการตลาด เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตและกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงรุก

เช้าวันนี้ (18 มกราคม 2555) ณ ห้องแซฟไฟร์ สวีท ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล บางกอก แพลตินัม   นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการจัดการอบรมสัมมนาการตลาดท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดอบรมสัมมนามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. โดย กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดท่องเที่ยว อันจะนำมาสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการตลาดในภาพรวม ทั้งนี้ ททท. ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เคยเข้ารับการอบรมสัมมนากับ ททท. มาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวม 60 คน

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  กล่าวว่า “การดำเนินการจัดอบรมสัมมนาของ ททท. ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและเข้าร่วมการอบรมสัมมนาของ ททท. มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้แทนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ดังนั้น ในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอบรมต่อรูปแบบหัวข้อเนื้อหา  เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินการตลาดท่องเที่ยวของ ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้ขับเคลื่อนต่อไปท่ามกลางภาวะวิกฤติ และบรรลุเป้าหมายเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตยั่งยืนต่อไป”

สำหรับแผนดำเนินการจัดอบรมสัมมนาประจำปี 2555 โดย กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. ประกอบด้วย  การอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตรหลัก ๆ ได้แก่

  1. อบรมตลาดท่องเที่ยวออนไลน์สมัยใหม่สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
  2. สัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพสำหรับตลาดต่างประเทศ
  3. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. อบรมการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  5. อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
  6. บูรณาการการจัดอบรมสัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4475 - 8

แสดงผล 12 ครั้ง