ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อนจัดกิจกรรม “เที่ยวชุมชนวังน้ำเขียว”

 เมื่อวันที่ 16 – 18 กันยายน  2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบ้านบุไทรโฮมสเตย์จัดจัดกิจกรรม “เที่ยวชุมชนวังน้ำเขียว” ณ บ้านบุไทรโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นรองรับโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ “พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย” www.facebook.com /cbttat รวมจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสและประชาสัมพันธ์ขยายผลการท่องเที่ยววังน้ำเขียวว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวได้ตามปกติ ปลูกสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม และทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุไทรให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอชุมชนท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายขยายผลการส่งเสริมเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ททท. ได้ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2551ปัจจุบัน และจัดกิจกรรมเป็น 2 แนวทาง คือสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดต้านภัยโลกร้อนโดยจัดกิจกรรมแล้วรวม 24 ครั้ง ทุกครั้งได้ผนวกกิจกรรมปลูกป่า        รวมปลูกป่าแล้วจำนวน รวมปลูกป่าแล้วจำนวน 50,100 ต้น

การจัดกิจกรรมฯ นี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท่องเที่ยวชุมชนอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ได้พักโฮมสเตย์  เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนวังน้ำเขียว เดินป่าศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติทับลาน ชมสวนผักปลอดสารพิษลุงไกร ดูกระทิงที่เขาแผงม้า ได้แสดงออกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็น

สำหรับปี 2554 ได้จัดกิจกรรมแล้ว 8  ครั้งคือ
  -  ครั้งที่ 1 “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน” ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาพรวมของกิจกรรมเป็นการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงชายฝั่ง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมกันเก็บเมล็ดหญ้าทะเลไว้เพาะขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ                                                                      
   -  ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี และปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ/อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และภูผาตาดโฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2554 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และโรงเรียนวัดหินดาด โดยจัดให้เยาวชนได้ท่องเที่ยวเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงโทษภัยโลกร้อน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่า และทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ / อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
   - ครั้งที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมความมีมิตรไมตรีไทย-ลาว ณ บ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12-16 เมษายน 2554    โดยภาพรวมของกิจกรรมเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เต็มรูปแบบ และสัมผัสวิถีชีวิต ความมีมิตรไมตรี ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยริมโขงและชาวลาว
    - ครั้งที่ 4 กิจกรรมท่องเที่ยวสัมพันธ์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ณ  กลุ่มบ้านพักแหลมสิงห์โฮมสเตย์ และกลุ่มท่องเที่ยวรักษ์เขาบายศรี วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2554 ภาพรวมของกิจกรรมเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรอบอุทยานเขาแหลมสิงห์ด้วยการพายเรือคยัค ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงตำบลแหลมสิงห์ พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงด้วยการเก็บหอยตลับ ตกปลา ชมสวนผลไม้อายุร้อยกว่าปี ที่กลุ่มรักษ์เขาบายศรีโฮมสเตย์ กินอาหารพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี (แกงหมูชะมวง,ผัดเผ็ดกระวาน ฯลฯ ) และปลูกต้นโกงกางต้านภัยโลกร้อน ณ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน – จันทบุรี)
    -  ครั้งที่ 5 กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และปลูกป่าตำบลคลองโคน” ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2554 ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียนถาวรานุกูล รวมทั้งหมด 300 คน ได้ท่องเที่ยวอย่างรู้ค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ระบบนิเวศ        ป่าชายเลน วิถีชีวิตชุมชาวประมงชายฝั่ง และร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่งอกชายทะเลตำบลคลองโคน
     - ครั้งที่ 6 กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษ์ม้า รักษ์ป่า รุ่นที่ 1/2554 ณ ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธ์พื้นบ้านสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 – 31  กรกฏาคม 2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านหัวเห่ว, โรงเรียนบ้านเวินบึก, โรงเรียนบ้านหนองชาด และโรงเรียนอนุบาลนิคมฯ 2      รวมจำนวน   30 คน ได้ท่องเที่ยวอย่างรู้ค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ฝึกทักษะการใช้ม้า เพื่อเป็นยุวมัคคุเทศน์อาชาพาเที่ยว ขี่ม้าศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
     - ครั้งที่ 7  กิจกรรม“แอ่วชุมชนเมืองเหนือ ปลูกป่าวันแม่”  ณ แม่แจ๋มโฮมสเตย์ จังหวัดลำปางและบ้านป่าสักงาม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 – 14 สิงหาคม  2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ “พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย” www.facebook.com /cbttat ภาพรวมของกิจกรรมเป็นการท่องเที่ยวสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  ได้พักโฮมสเตย์ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตรพืชเมืองหนาว ศึกษากิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ และร่วมปลูกป่ารอบถนนหมู่บ้านแม่แจ๋ม              และบริเวณแผ่นดินหวิดบ้านป่าสักงาม
      -  ครั้งที่ 8  กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษ์ม้า รักษ์ป่า รุ่นที่ 2/2554 ณ ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธ์พื้นบ้านสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 – 31 กรกฏาคม 2554 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านหัวเห่ว, โรงเรียนบ้านเวินบึก, โรงเรียนบ้านหนองชาด โรงเรียนอนุบาลนิคมฯ 2 และโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รวมจำนวนอ 30 คน ได้ท่องเที่ยวอย่างรู้ค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ฝึกทักษะการใช้ม้า เพื่อเป็นยุวมัคคุเทศน์อาชาพาเที่ยว เดินป่าศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตจากห้องเรียนธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (ตาดผายาว) และทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า

ต้านภัยโลกร้อนการดำเนินโครงการฯ มีแกนกลางของข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นรองรับโครงการฯ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย www.facebook.comcbttat

แสดงผล 59 ครั้ง