ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดพิธีมอบรางวัล การประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” หนึ่งในกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่”

วันนี้ (28 กันยายน 2554)  ณ ห้อง Queen’s Park 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การประกวด   สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแบบหัวใจใหม่ ด้วยการนำแนวความคิดและวิถีปฏิบัติ 5 ประการ เติมเต็มลงไปในหัวใจของนักท่องเที่ยวทุกคน ประกอบด้วย  “สำนึก” “สร้างสรรค์” “ด้วยกัน” “เข้าใจ” และ “ด้วยหัวใจ” โดยถ่ายทอดผ่านสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ความยาว 5 นาที ซึ่งเป็นผลงานการผลิตของกลุ่มเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถนำข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองจากประสบการณ์มาวิเคราะห์ ประมวลผลภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดสื่อสารต่อไปยังกลุ่มเพื่อน ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบตัว จากการสร้างสรรค์ของเยาวชนเอง ในรูปแบบการรวมทีม ๆ ละ 4 คน

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว ททท. ได้จัดงานสัมมนา “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” เพื่อให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ โดยมีวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และวิทยากรรับเชิญพิเศษ ทั้งด้านนักการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกับภาพยนตร์และสารคดี  ร่วมถ่ายทอดความรู้และเปิดมุมมองด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ รวมถึงการให้ความรู้และแนวคิดเบื้องต้นในการผลิตสารคดีสั้นภายใต้แนวความคิด “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”  งานสัมมนาฯ ได้จัดขึ้น 4 ครั้ง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2554 โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา วันที่ 22 กรกฎาคม และครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 กรกฎาคม โดยมีคณะเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก และมีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 116 ทีม ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุดเป็นจำนวน 10 ทีม คือ

1. ทีม BBFM  (บี-บี-เอฟ-เอ็ม) จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
2. ทีม Dog Film (ด็อก-ฟิล์ม)  จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3. ทีม 12-SOME-ONE (สิบ-สอง-ซัม-วัน)  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
4. ทีม อะหยังฟิล์ม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5. ทีม F2B NSTRU (เอฟ-ทู-บี-เอ็น-เอส-ที-อาร์-ยู)  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ทีม กล้วยหอมฟิล์ม จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. ทีม ไมตรีแห่งอุ้มผาง จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
8. ทีม BEST FRIEND (เบส-เฟรนด์)  จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
9. ทีม ED-TECH 22SU (เอ็ด-เทค-ยี่สิบสอง-เอส- ยู) จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
10. ทีม แชะ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 โดยทั้ง10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนี้ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา และได้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทีมละ 10,000 บาท สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัลในวันนี้ เพื่อแสดงผลงานจากทีมเยาวชนทั้ง 10 ทีม  และประกาศผลรางวัลต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการ 10 ท่าน ประกอบด้วย

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

1. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ     อาจารย์ – นักการตลาดชื่อดัง และผู้อำนวยการผลิตรายการ    “ฉันรักเมืองไทย”
2. ผศ.ปัทมา  สุวรรณภักดี         รองคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. อาจารย์รวีศักดิ์  รักใหม่         อาจารย์ประจำภาควิชาภาพยนตร์และวิดีโอ คณะสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้กำกับภาพยนตร์และสารคดี

4. คุณคมกฤษ   ตรีวิมล      ผู้กับภาพยนตร์เรื่อง เพื่อนสนิท และ แฟนฉัน
5. คุณชยนพ   บุญประกอบ       ผู้กำกับภาพยนตร์ เรื่อง ซัคซี๊ด ห่วยขั้นเทพ
6. คุณวงศ์ทนง  ชัยณรงค์สิงห์    นักคิด นักเขียน ผู้ก่อตั้งนิตยสาร A Day
7. คุณพัฒนะ  จิรวงศ์       นักเขียนบทภาพยนตร์และสารคดี
8. คุณนิสา  คงศรี       ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา และภาพยนตร์สารคดีชื่อดัง “เด็กโต๋” และผลงานล่าสุด   “รากเรา”

ผู้บริหารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

9. นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
10.  นางรักจิตร์  กิตติคำรณ   หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ผลการประกวดครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ ส่วนรางวัลชมเชยทั้ง 7 ทีม จะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท พร้อมทั้งทุกทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก ททท. และทุนสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท

ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานที่เข้ารอบของทั้ง 10 ทีม และชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์  ดำเนินรายการโดย พีเค-ปิยะวัฒน์  เข็มเพชร พิธีกรและดีเจชื่อดัง

นายสุรพล เศวตเศรนี  กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการสร้างหัวใจใหม่” ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้รับการตอบรับและความสนใจจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป  ซึ่ง ททท. จะนำผลงานของเยาวชนทั้ง 10 เรื่องนี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างกระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เที่ยวแบบหัวใจใหม่ เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยยั่งยืนต่อไป”

แสดงผล 28 ครั้ง