ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี    ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี  ริมถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครภูมิภาค ขนาด ๘๕๐ ที่นั่ง สร้างเพื่อใช้เป็น  ที่จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดง ให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเผย แพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างชาติประจำภาคตะวันตก     มีการจัดการแสดงละครและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  โดยนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์และนักแสดงกรมศิลปากรจากส่วนกลาง หมุนเวียนมาจัดแสดงให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชม    ทุกวันเสาร์ที่ ๑, ๒ และ ๓ เป็นประจำทุกเดือน แสดงรอบเวลา ๑๔.๐๐ น. บัตรราคา ๘๐.- บาท ๖๐.- บาท ๔๐.- บาท  นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะบัตร ๓๐.- บาท ในวันเสาร์-วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๔-๕ ของเดือน และวันอื่น ๆ เปิดบริการให้เช่าสถานที่  เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ

ายการจัดแสดง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2554

เสาร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔            การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม

เสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔            โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดสุกสารปลอมพล-นางลอย

เสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔          รายการเพื่อผู้มีดนตรีการ

เสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔     โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสุกสารปลอมพล-นางลอย

เสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔     การแสดงรายการศรี

เสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔          การแสดงรายการพิเศษประจำปี

เสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔        การแสดงรายการพิเศษประจำปี

เสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔        สุขนาฏกรรม การแสดงรายการพิเศษประจำปี

พิเศษ  ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   คอนเสร็ร์ต “รำฤก ชื่นชู ครูเพลง” สุทเทพ วงกำแห่ง รวงทอง ทองลั่นทม ดาวใจ ไพรจิตร  จัดโดยชมรมอนุรักษ์สองพี่น้องร่วมกับเครือข่ายบ้านคนรักสุนทราภรณ์   สำรองที่นั่งได้ที่  Thai Ticket Major  ทุกสาขา โทร.๐ ๒๒๖๒ ๓๔๕๖ หรือ โทร. ๐๘ ๑๘๕๘ ๙๑๖๓ , ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๖ , ๐๘ ๖๖๑๐ ๐๗๖๔, ๐๘ ๑๒๙๑ ๖๑๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๑๑๒,๐ ๓๕๔๓ ๕๑๑๖ 

แสดงผล 18 ครั้ง