ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ปลุกกระแสรักษ์ปายผ่านโครงการ “เที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน”

นายสุภกิตติ์  พลจันทร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา  ททท. ได้จัดโครงการ “เที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้เกิดการเรียนรู้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีความเหมาะสมและสนับสนุนรูปแบบ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” พร้อมสอดแทรกแนวคิด 7 Green ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่อง

กระแสการท่องเที่ยวทั่วโลกในปัจจุบันเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวแบบมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเองก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวให้ได้มากและยาวนานที่สุด   ททท. จึงได้จัดโครงการ “เที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” ในพื้นที่นำร่อง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หากแต่ปัจจุบันปรากฏปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวอันเนื่องจากการจัดการที่ยังไม่เหมาะสม และจากการที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงฤดูหนาวมาเป็นกรณีศึกษาสำหรับการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสานต่อให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในระยะยาว และรักษาคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กัน

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมแรก ได้แก่ “รักษ์ปาย ลดขยะ เพิ่มหญ้าแฝก” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2554  โดย ททท. เชิญนักท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกจากการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ.ปาย ผ่านเว็บไซต์ www.gonorththailand.com พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว  และสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เยี่ยมชมวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนตามเส้นทางปั่นจักรยานไหว้พระ อาทิ วัดหมากลาน  วัดศรีดอนชัย  วัดน้ำฮู ฯลฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการปลูกหญ้าแฝก ณ หมู่บ้านตาลเจ็ดต้น เพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินซึ่งเป็นที่ทำกินของชาว

กิจกรรมที่ 2 ได้แก่ การเสวนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2554 ณ Montis Resort อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  โดย ททท. เชิญผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมระดมความคิดเห็น และสร้างสรรค์กิจกรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางเพื่อผลักดันให้ปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ คุณณัฐวัฒน์  วัฒนาประสิทธิ์ เจ้าของ Rain Forest Resort และประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก  คุณรุ้งลาวัลย์  ชิดนายี ตัวแทนผู้ประกอบการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2553  และ อาจารย์กรวรรณ  สังขกร สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบอกเล่าประสบการณ์ และแนวคิดในการทำงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมเสวนา โดยเน้นในประเด็นที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและเจ้าของชุมชน สามารถริเริ่มกิจกรรมอนุรักษ์ในพื้นที่ได้เอง ตลอดจนการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ซึ่งหากได้รับความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง จะช่วยให้ปายพัฒนาไปในทิศทางที่ยั่งยืน อันจะส่งผลถึงรายได้ของผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนได้ด้วย

แสดงผล 20 ครั้ง