ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายสุนันท์  อรุณนพรัตน์  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   และ นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ “รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา”  เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องโถงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยเหลือช้างป่าในเขตพื้นที่เขาอ่างฤาไน  

ทั้งนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน ซึ่งตั้งอยู่ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ผืนดินราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศที่มีเนื้อที่กว่า ๗ แสนไร่ มีความหลากหลายทางพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมด้าน CSR ขององค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ การสร้างโป่งเทียม รวมถึง การเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า อาทิ นก ผีเสื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช้างป่า ซึ่งมีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบันพื้นที่ป่าเขาอ่างฤาไน มีประชากรช้างมากที่สุดในประเทศไทยถึง ๒๗๐ ตัว ในขณะที่พื้นที่ป่าแห่งนี้รองรับประชากรช้างได้ประมาณ ๑๖๐ ตัวเท่านั้น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหาร จนทำให้ช้างต้องออกหาอาหารนอกเขตพื้นที่ป่ามากขึ้น จนเกิดความขัดแย้งระหว่างช้างป่าและชาวบ้านในพื้นที่เกษตรกรรมและด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อช้าง ความว่า “ ช้างควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารเพียงพอ” จากพระราชดำริดังกล่าว จึงนำมาสู่การร่วมมือกันของภาครัฐ และประชาชน  เพื่อช่วยเหลือช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและแหล่งน้ำของช้างป่า ด้วยแนวคิดของคำว่า “การให้”ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะร่วมกันรักษาป่าไม้ และช่วยเหลือช้างป่า ที่ไม่เพียงแค่ “ให้ป่า” กลับมาอุดมสมบูรณ์ “ให้ช้าง” มีป่าอยู่ มีอาหารกิน แต่รวมไปถึง “การให้คนและช้าง” ต่างพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างสมดุลย์

จังหวัดฉะเชิงเทรา ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรักษ์ป่า ช่วยช้างเขาอ่างฤาไน โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือช้างป่าเขาอ่างฤาไน ผ่านบัญชี “รักษ์ป่า ช่วยช้าง เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา”บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๘๐ ๔๓๓ ๒๔๖๙ สาขาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้าง สัตว์ป่าคู่บ้านคู่เมือง และรักษาผืนป่าอันสมบรูณ์ ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐  ต่อ ๒๙๙๑-๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์   0 385 4794 หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ ๐ ๓๘๕๐ ๒๐๐๑

แสดงผล 18 ครั้ง