ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานมหกรรมลิเกพื้นบ้านอ่างทอง ๒๕๕๔ (The Likay Angthong Festival 2011)

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง หอการค้าจังหวัดอ่างทอง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดงาน “มหกรรมลิเกพื้นบ้านอ่างทอง ๒๕๕๔”   (The Likey Angthong Festival 2011)  ณ บริเวณตลาดน้ำอเนกฟาร์ม..ทุ่งอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ในระหว่างวันที่  ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๔    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ท่านจะได้ชมการแสดงลิเกจากคณะลิเกที่มีชื่อสียงทั้งในอดีตและปัจจุบัน การประกวดร้อง-รำลิเกของเด็กและเยาวชน

อ่างทอง เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน ฯลฯ และมีความโด่งดังในการจักสาน ผลิตสินค้าที่ทำจากหวายไม้ไผ่ เป็นถิ่นฐานทำกลองชนิดต่างๆ และมีอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ที่สนใจในด้านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่คู่กับชาวอ่างทองมาอย่างช้านานสืบทอดกันมานานกว่าทศวรรษ ก็คือการแสดง “ลิเก” การแสดงลิเกนั้นจะใช้ศิลปินพื้นบ้านบอกเล่าเรื่องราวผ่านศาสตร์แห่งการร้อง ฟ้อนรำ และเต้น ที่มีการถ่ายทอดศิลปะการแสดงมาสู่คนรุ่นหลัง ผู้ที่สนใจชมลิเกนั้นจะได้ฟังเสียงดนตรี เสียงร้องที่เสนาะไพเราะ อ่อนหวานจากตัวนักแสดงที่สร้างความประทับใจให้กับทุกๆ คน ได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงของลิเก  เมืองอ่างทองมีคณะลิเกมากกว่า ๑๐๐ คณะ ดังนั้นผู้ที่สนใจในการชมลิเกมักจะนึกถึงจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดแรก และจากการที่นายบุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินชาวเมืองอ่างทองผู้อนุรักษ์การแสดงลิเกทรงเครื่องแบบโบราณทั้งการรำ การร้อง และการแต่งกายไว้อย่างครบถ้วน สืบทอดจากนายหอมหวล นาคศิริ บรมครูด้านลิเกในนาม “คณะบุญเลิศ ศิษย์หอมหวล” ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ สาขานาฏศิลป์ไทย สาขาลิเก เป็นการยืนยันได้ว่าศิลปวัฒนธรรมลิเกอ่างทองเป็นอันดับหนึ่ง    ของเมืองไทย 

กิจกรรมงานมหกรรมลิเกพื้นบ้านอ่างทอง ณ ตลาดน้ำเอกนกฟาร์ม ทุ่งอ่างทอง

๙ กันยายน ๒๕๕๔  
    - ชมการแสดง ลิเกคณะ ผาภูมิมาลัยนาค ประชันกับ ลิเกคณะนพรัตน์ไม้หอม
    - ชมการแสดงพื้นบ้าน ลำตัดพ่อหวังเต๊ะ โดยแม่ศรีนวล

๑๐ กันยายน ๒๕๕๔   
      - ชมการแสดง ลิเกคณะเอกรัตน์ เจริญรัตน์ รวมดาวอ่างทอง ประชันกับ เฉลิมชัย ระพีพร
      - ชมการแสดงพื้นบ้านอีแซว ขวัญจิต ศรีประจันต์

๑๑ กันยายน ๒๕๕๔  
       - ชมการแสดงรวมพลลิเกไทย โดย พงศ์ศักดิ์ สวนศรี ประชันกับ ลิเกคณะ ปัญจพล อาจหาญ , หมอลำดาวจรัสแสง    ประชันกับลิเกรวมดาวอ่างทอง  จำรูญศิษย์ คุณ ป.(ยกวง),พร้อมหัวหน้าคณะลิเกดังอีกมากมาย กำกับเวทีโดยไพรัตน์ สวนศรี
       - ชมการแสดงโชว์ปี่พาทย์ขุนอินทร์น้อย (เด็กมหัศจรรย์)

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดงานลานวัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง การแสดงและการประกวดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองอ่างทอง และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ณ สถานที่จัดงานตลาดน้ำ “เอนกฟาร์ม ทุ่งอ่างทอง” แห่งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง โทร.๐ ๓๕๘๕ ๑๒๗๖

แสดงผล 30 ครั้ง