ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ทำบุญเข้าพรรษา ในโครงการอยุธยามหามงคล ตอน “๙ พระอารามหลวง ๙ เกจิอยุธยา ๙ พระพุทธไสยาสน์ ๙ มหามงคลแห่งชีวิต”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการอยุธยามหามงคล “๙ พระอารามหลวง ๙ เกจิอยุธยา ๙ พระพุทธไสยาสน์ ๙ มหามงคลแห่งชีวิต” ในช่วงเข้าพรรษา ถึงออกพรรษา ซึ่งในปีนี้ครบรอบ ๑๐ ปี ของการจัดโครงการอยุธยา มหามงคล ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับความสนใจ จากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ทรงมีพระชนมมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔ นี้ การจัดโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย และเพื่อเป็น  การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดโครงการอยุธยามหามงคล “๙ พระอารามหลวง ๙ เกจิอยุธยา ๙ พระพุทธไสยาสน์ ๙ มหามงคลแห่งชีวิต ในปี ๒๕๕๔ นี้ ได้จัดทำคู่มือ  ไหว้พระ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม และเมื่อเดินทางไปไหว้พระครบตามโครงการ “๙ พระอารามหลวง ๙ เกจิอยุธยา ๙  พระพุทธไสยาสน์ ๙ มหามงคลแห่งชีวิต” (เก้ายกกำลังสาม) จำนวน ๒๗ จุด พร้อมประทับตราแต่ละจุด และเมื่อครบ ๒๗ จุด ตามวัดที่เข้าร่วมโครงการแล้ว มาขอรับน้ำพระพุทธมนต์จากพระอารามหลวงที่ได้รวบรวมและบรรจุไว้ในขวด ได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา มีเพียงจำนวน ๙,๙๙๙ คน เท่านั้น หมดแล้ว หมดเลย โชคชั้นที่ ๒ เขียนชื่อ ที่อยู่  ส่งชิงโชคแพคเกจทัวร์ภายในประเทศ จำนวน ๓ รางวัล สามารถขอรับคู่มือได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปหมดเขต วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ (วันออกพรรษา)

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ถึงออกพรรษา สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖ – ๗  โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘   

แสดงผล 12 ครั้ง