ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน จัด กิจกรรม “ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และปลูกป่าตำบลคลองโคน”

 เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และปลูกป่าตำบลคลองโคน” ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นรองรับโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเป็นนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน 150 คน และโรงเรียนถาวรานุกูล จำนวน 150 คน รวมทั้งหมด 300 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ท่องเที่ยวอย่างรู้ค่ารักษาแหล่งท่องเที่ยว และทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่งอกชายทะเลตำบลคลองโคน

ททท. ได้ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2551ปัจจุบัน และจัดกิจกรรมเป็น 2 แนวทาง คือสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดต้านภัยโลกร้อนโดยจัดกิจกรรมแล้วรวม 20 ครั้ง ทุกครั้งได้ผนวกกิจกรรมปลูกป่า รวมปลูกป่าแล้วจำนวน รวมปลูกป่าแล้วจำนวน 43,100 ต้น

การจัดกิจกรรมฯ นี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เที่ยวอย่างรู้ค่า รู้รักษาสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำประมงชายฝั่ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ปลูกสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมปลูกป่าต้านภัยโลกร้อน ได้แสดงออกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็น

สำหรับปี 2554 ได้จัดกิจกรรมแล้ว 4  ครั้งคือ ครั้งที่ 1 “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน” ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2554  ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี และปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ/อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และภูผาตาดโฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2554 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนวัดหินดาด ให้เยาวชนได้ท่องเที่ยวเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงโทษภัยโลกร้อน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่า และทำโป่งเทียม ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และภูผาตาดโฮมสเตย์ ครั้งที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมความมีมิตรไมตรีไทย-ลาว ณ บ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัธประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12-16 เมษายน 2554 โดยภาพรวมของกิจกรรมเป็นการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เต็มรูปแบบ และสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยริมโขงและชาวลาว

ครั้งที่ 4 กิจกรรมท่องเที่ยวสัมพันธ์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ณ  กลุ่มบ้านพักแหลมสิงห์โฮมสเตย์ และกลุ่มท่องเที่ยวรักษ์เขาบายศรี วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2554 ให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย ได้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศรอบอุทยานเขาแหลมสิงห์ด้วยการพายเรือคยัค ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงตำบลแหลมสิงห์ พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวชุมชนด้วยการเก็บหอยตลับ ตกปลา ชมสวนผลไม้อายุร้อยกว่าปี ที่กลุ่มรักษ์เขาบายศรีโฮมสเตย์ กินอาหารพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรี (แกงหมูชะมวง,ผัดเผ็ดกระวาน ฯลฯ ) และปลูกต้นโกงกางต้านภัยโลกร้อน ณ สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน – จันทบุรี)

สำหรับปีนี้มีกำหนดการจัดกิจกรรม “แอ่มชุมชนเมืองเหนือ ปลูกป่าวันแม่”  วันที่ 11 – 14  สิงหาคม 2554  ณ แม่แจ๋มโฮมสเตย์ จังหวัดลำปาง และบ้านป่าสักงาม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมรองรับโครงการฯ ดูรายละเอียดได้ที่ www.fecebook.com/cbttat

แสดงผล 43 ครั้ง