ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานมหาพุทธบารมี พระบรมสารีริกธาตุ ศรีลังกา – สยามประเทศ

          เมืองโบราณ  สมุทรปราการ จัดงาน มหาพุทธบารมี พระบรมสารีริกธาตุ ศรีลังกา – สยามประเทศ  ในวันที่  1 – 16 มิถุนายน  2554  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00  น.  บริเวณพื้นที่ภาคกลาง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในเมืองโบราณ  เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากประเทศศรีลังกา  และอัฐิพระอรหันตธาตุของหลวงตามหาบัว ญาณ  สัมปันโน  ที่ได้อัญเชิญมาจากวัดป่าบ้านตาด  จังหวัดอุดรธานี  พร้อมทั้งอัฐิธาตุพระอริยสงฆ์จากทั่วประเทศ

            สำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าชมฟรี(เฉพาะค่าบัตรเข้าชม ไม่รวมค่าพาหนะ) ร่วมเป็นหนึ่งในการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในงาน มหาพุทธบารมี  พระบรมสารีริกธาตุ  ศรีลังกา–สยามประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม  02 – 7091644 – 8 , 02 – 3234094 - 9

www.ancientsiam.com

ancientsiam@facebook.com

แสดงผล 6 ครั้ง