ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมืองแพร่

               จังหวัดแพร่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวและ ททท. สำนักงานแพร่  จัดโครงการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” เพื่ออนุรักษ์อาชีพสามล้อเมืองแพร่ และบ้านโบราณ ดึงให้นักท่องเที่ยวเข้าเมืองแพร่และขยายวันพักให้มากขึ้น   นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแพร่ ซึ่งดูแลด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ กล่าวถึงแนวทางการจัดทำโครงการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” โดยที่ ททท. ได้ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในแบบใหม่ที่มุ่งการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อมลพิษ เน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยการนำเอาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น    การบริการอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความปลอดภัย ความเป็นมิตรไมตรี การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ตามแนวคิด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ 7 Greens ประกอบด้วย 

             ๑) หัวใจสีเขียว (Green Heart) : ผู้คนทุกภาคส่วนในวงการท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อการท่องเที่ยว และพร้อมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

             ๒) รูปแบบการเดินทางสีเขียว (Green Logistics) : เน้นการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

             ๓) แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว (Green Attraction) : แหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบายและการดำเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

             ๔) ชุมชนสีเขียว (Green Community) : แหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้งในเมืองและชนบท มีการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 

            ๕) กิจกรรมสีเขียว (Green Activity) : กิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

             ๖) การบริการสีเขียว (Green Service) : สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการมีปณิธานและการดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม

            ๗) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Plus) : บุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรแสดงออกเพื่อร่วมมือดำเนินการในการปกป้องรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

             ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ มีความเป็นเอกลักษณ์ของรถสามล้อ เมืองแพร่เป็นเมืองน่าอยู่ มีวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิต และยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่สามารถจัดการท่องเที่ยวแบบ City Tour ได้อย่างเหมาะสม โดยมองโอกาสในอนาคตที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาพักเมืองแพร่ให้มากขึ้น และเกิดการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดแพร่ เช่น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่าง ขนส่งจังหวัดแพร่ หอการค้าจังหวัดแพร่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ข่ายลูกหลานเมืองแพร่ ชมรมอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ และชมรมสามล้อจังหวัดแพร่

              โดยในเบื้องต้นได้มีการกำหนดเส้นทางจำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางแรก เริ่มต้นจากคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ไปยังศาลหลักเมือง บ้านวงศ์บุรี บ้านวิชัยราชา บ้านหนานไชยวงศ์ ผ่านประตูชัย วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารและวงเวียนพรหมวิหารสี่ ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย ๒๕๐ บาท  เส้นทางที่สอง เริ่มจากคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ผ่านวงเวียนพรหมวิหารสี่ ศาลากลางจังหวัด กำแพงเมือง ผ่านประตูใหม่ วัดสระบ่อแก้ว ผ่านบ้านหลวงศรีนัครานุกูล ผ่านวัดศรีบุญเรือง โรงเรียนป่าไม้ บ้านวงศ์บุรี วัดหลวง ผ่านหลังคุ้มเจ้าหลวง กำแพงเดิม ผ่านคุ้มเจ้าตุ้ย สิ้นสุดที่ศาลหลักเมืองแพร่ ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที ค่าใช้จ่าย ๓๐๐ บาท

              โครงการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” มีกำหนดเปิดตัวในวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน  ๒๕๕๔ บริเวณคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ภายในงานมีการสาธิตวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองแพร่ สาธิตย้อมผ้าหม้อห้อม การสาธิตทำเครื่องเงิน การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ กาดหมั้ว จุดสะโป้ก และการนั่งสามล้อผ่อเมืองฯ

               นักท่องเที่ยวที่สนใจติดต่อใช้บริการ “นั่งสามล้อ ผ่อเฮือนเก่า เล่าขานตำนานเมืองแป้” ได้ที่ ชมรมสามล้อจังหวัดแพร่ โทร. ๐๘ ๑๖๗๓ ๙๘๔๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท. สำนักงานแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

แสดงผล 55 ครั้ง