ปฏิทินงาน

Special Talk : Tea Time with Grace จิบน้ำชายามบ่าย Thailand Privilege

15 พ.ย. 2565

 

ขอเชิญสื่อมวลชน

เข้าร่วม Special Talk : Tea Time with Grace จิบน้ำชายามบ่าย Thailand Privilege

วันอังคารที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

๑๒.๓๐ น.

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน

กล่าวต้อนรับ โดย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรรมการและรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

๑๓.๐๕ น.

-

ปาฐกถาในหัวข้อ : Winning the Recession Through Luxury Tourism โดย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

๑๓.๓๕ น.

-

Grace : New Direction for Next Growth โดย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาแบรนด์ Thailand Privilege

๑๓.๕๐ น.

-

ช่วงพูดคุยถาม - ตอบ

๑๔.๐๐ น.

-

จิบน้ำชายามบ่ายร่วมกันกับสื่อมวลชน

 

--------------------------------