ปฏิทินงาน

Thailand Travelution 2022 และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox

7 ก.ย. 2565

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Travelution 2022 และพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

โครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox

วันพุธที่  ๗  กันยายน  ๒๕๖๕

ณ ลานจงรัก  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ซอยลาดพร้าว ๔)

 

๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน/รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๑๐ น.

-

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลในโครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox

ระหว่าง

รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)

ผู้แทน กรมควบคุมโรค

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

โดยมี นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา, นายประชา อัศวธีระ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เขตพื้นที่ภาคใต้  ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และสักขีพยาน ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๐.๓๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงาน Thailand Travelution 2022

นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม

นายเขมพล  อุ้ยตยะกุล  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายนิธี  สีแพร  รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายภูมิกิตติ์  รักแต่งาม  ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

๑๑.๑๕ น.

-

Showcase ของ โครงการ Tourism Data Intelligence Sandbox โดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์    และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ(GBDI)

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

๑๒.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

*หมายเหตุ : สื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวกรุณาแสดงหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)  เป็นลบไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องวางคู่กับบัตรประชาชนและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ/นาฬิกา (หรืออุปกรณ์อื่น) ที่แสดงวันที่และเวลาอย่างชัดเจนก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนสื่อมวลชน