ปฏิทินงาน

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 กิจกรรมปล่อยตัวรถบัส “ชีพจรลง South…เราเที่ยวได้”

3 เม.ย. 2564

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

กิจกรรมปล่อยตัวรถบัส “ชีพจรลง South…เราเที่ยวใต้”

วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

ณ  Bangkok Tourist Terminal, Show DC กรุงเทพมหานคร

 

๐๕.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๐๖.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 

-

นางปิ่นนาถ  เจริญผล

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและกล่าวเปิดกิจกรรมปล่อยตัวรถบัส

            “ชีพจรลง South…เราเที่ยวใต้”

๐๖.๑๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. และ ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว ๗ สมาคม ถ่ายภาพร่วมกัน

•  สมาคมธุรกิจประกอบการนำเที่ยว (สนท.)

•  สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

•  สมาคมท่องเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

•  สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA)

•  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

•  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

 

-

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. และ ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว

ตีธงเพื่อทำพิธีปล่อยตัวรถบัส “ชีพจรลง South…เราเที่ยวใต้”

๐๖.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นกิจกรรม