ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว แถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

1 ก.ค. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องโถง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับนำเข้าสู่การแถลงข่าว แนะนำผู้แถลงข่าวและแขกผู้มีเกียรติ

 

-

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง “นโยบายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

            กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

            โทรคมนาคมแห่งชาติ”

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง รายละเอียดและแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กับ สำนักงานคณะกรรมการ

           กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

-

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กล่าวถึง ความร่วมมือและการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ กับ

           กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

-

ผู้แถลงข่าวและแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ประเด็นข่าวเพิ่มเติม

๑๔.๓๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว