ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ระหว่าง UNDP และ ททท.

5 มิ.ย. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ระหว่าง UNDP และ ททท.

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ ห้องจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๐๙.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน/ รับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญ

 

-

Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย

(The Resident Representative for UNDP Thailand)

กล่าวถึง เจตนารมณ์ของ UNDP ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ททท.

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง ทิศทางการดำเนินงานของ ททท. ตามบันทึกข้อตกลง

๑๐.๑๕ น.

-

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทาง SDGs

ระหว่างผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ UNDP Resident Representative

for Thailand

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน / สื่อมวลชนซักถาม

 

-

เสร็จสิ้นพิธีลงนาม