ปฏิทินงาน

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แถลงข่าวโครงการ “การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน Go Green Active”

28 ก.พ. 2563

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวโครงการ “การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน Go Green Active”

วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ห้องจารุวัสตร์ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๓.๐๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔.๐๕ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน

๑๔.๐๕ น.

-

ชมแฟชั่นโชว์ Model ชุด Recycle จากจังหวัดภูเก็ต, ขอนแก่น และเชียงใหม่

๑๔.๑๕ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  บทบาทของ ททท. นโยบายของ ททท. ในวาระครบรอบ ๖๐ ปี ต่อการท่องเที่ยว วัฒนธรรม

            และสิ่งแวดล้อม ที่จะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก

 

-

นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

กล่าวถึง  เกี่ยวกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักทางภาคใต้และแนวโน้มในการสร้างเมืองให้น่าเที่ยว

 

-

นายสุเทพ มณีโชติ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

กล่าวถึง  จุดแตกต่างในการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักทางภาคอีสานและศักยภาพในการรองรับ

            นักท่องเที่ยว

 

-

นายคมสัน สุวรรณอัมพา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวถึง  การรักษาความสะอาดในเมืองท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมไปกันมาก

 

-

นายวิทยา  หงส์เวียงจันทร์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กล่าวถึง  สภาพแวดล้อมทางทะเลที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

 

-

สื่อมวลชนซักถาม / ผู้ร่วมแถลงข่าวถ่ายภาพรวมกันบนเวที

 

-

เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว