ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival

29 พ.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival

วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

 

๑๒.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์-ของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

 

-

ชมการแสดงจาก Sweat16! (๑ เพลง)

๑๓.๐๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สยามสแควร์ ซอย ๕-๗ กรุงเทพมหานคร

นางสุจิตรา  จงชาณสิทโธ

  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นายวรพงศ์  สุขธีอนันตชัย

  ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ตัวแทนจากร้านค้า อาทิ ร้านจก โต๊ะเดียว, ร้านเมธาวลัยศรแดง, ร้าน Gelato

• ตัวแทนศิลปิน Sweat16!

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้แถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้แถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีพร้อมผู้บริหาร ททท.

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ณ บริเวณ Photo Backdrop

๑๔.๐๐ น.

-

เสร็จสิ้นการแถลงข่าว