ปฏิทินงาน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมืองพัทยา เดือนมิถุนายน 2562

21 พ.ค. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมืองพัทยา เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ณ ลานอีเดน ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๕ น.

-

ชมการแสดง

๑๔.๑๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสนธยา  คุณปลื้ม 

นายกเมืองพัทยา

กล่าวถึง  กิจกรรมการจัดงานต่างๆ ของเมืองพัทยาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  ดังนี้

            • งาน Thailand Cultural Music Festival 2019

          • งาน Pattaya Bikini Run 2019

            • งาน Pattaya Music Festival 2019

            • งาน Knock Khock Pattaya 2019

 

-

ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดงาน Pattaya Bikini Run 2019

 

-

นายเอกสิทธิ์  งามพิเชษฐ์ 

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๒

 

-

นางปิ่นนาถ  เจริญผล

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา

กล่าวถึง  รายละเอียดของการจัดงาน Thailand Cultural Music Festival 2019 และการมีส่วนร่วม

            ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๒

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวและผู้สนับสนุนขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกัน

๑๕.๓๐ น.

-

จบการแถลงข่าว

 

-

สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้ร่วมแถลงข่าว