ปฏิทินงาน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว” ในรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA)

24 เม.ย. 2562

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว”

ในรูปแบบ Trade & Tourism Alliance (TTA)

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๓.๓๐ น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ / รับของที่ระลึก / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐ น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญสักขีพยานขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

 

-

นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึง  ความสำคัญในความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

 

-

นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

กล่าวถึง นโยบายการค้าสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยว

๑๔.๒๐ น.

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวถึงความเป็นมาและแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน

 

-

นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร    ปลัดกระทรวงพาณิชย์

กล่าวถึง  ความร่วมมือในการเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว

 

-

นายยุทธศักดิ์  สุภสร             ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  โอกาสและแนวทางความร่วมมือทางด้านการค้าและการท่องเที่ยว

๑๔.๓๐ น.

-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว” ในรูปแบบ

Trade & Tourism Alliance (TTA) ระหว่าง ททท. และกระทรวงพาณิชย์ ๖ หน่วยงาน ดังนี้

 

 

• นายยุทธศักดิ์  สุภสร          ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

• นางสาวอรุณี  พูลแก้ว        รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

• นางนมัสนิตย์  จิรวัฒน์        รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

• นายวิชัย  โภชนกิจ            อธิบดีกรมการค้าภายใน

• นายทศพล  ทังสุบุตร          อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

• นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์        อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยาน

 

-

พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันบนเวที และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน