ปฏิทินงาน

แถลงข่าวการจัดงาน “งานเกษตรปราจีนบุรี” ประจำปี ๒๕๕๙

14 มิ.ย. 2559

 

 

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน “งานเกษตรปราจีนบุรี”  ประจำปี  ๒๕๕๙

วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๐.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับข่าวประชาสัมพันธ์ฯ

 

-

เลือกชมและชิมผลไม้ของดีเมืองปราจีนบุรี อาทิ ทุเรียน  เงาะ  กระท้อน  มังคุด ฯลฯ

 

-

ชมวิดีทัศน์การจัดงานเกษตรปราจีนในปีที่ผ่านมา

๑๑.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายอุกริช  พึ่งโสภา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “งานเกษตรปราจีนบุรี”  ประจำปี  ๒๕๕๙

 

-

นายกฤษฎา  รัตนพฤกษ์ 

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกและการสนับสนุน

            ด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ

 

-

สื่อมวลชนซักถาม

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

๑๒.๐๐  น.

-

จบการแถลงข่าว

 

------------------------------------