ปฏิทินงาน

ข่าวโครงการเทศกาลกลองนานาชาติ

27 มิ.ย. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวโครงการเทศกาลกลองนานาชาติ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ณ  โรงละครแห่งชาติ   กรุงเทพมหานคร

 

 

 

๑๓.๓๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร

๑๔.๐๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายวิวัฒน์ชัย  บุญยภักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

กล่าวถึง   วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเทศกาลกลองนานาชาติ

 

-

นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักการสังคีพ

กล่าวถึง  ความพร้อมของโรงละครแห่งชาติในการจัดงานฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

ชมตัวอย่างการแสดง “เทศกาลกลองนานาชาติ”