ปฏิทินงาน

โครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มคู่รักและคู่แต่งงาน

20 มิ.ย. 2556

กำหนดการ 

แถลงข่าว  “โครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์สำหรับกลุ่มคู่รักและคู่แต่งงาน”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  

ณ  ห้อง  Chadra  ๑  โรงแรม Siam Kempinski

 

 

๑๔.๐๐  น. 

- 

สื่อมวลชนลงทะเบียน


๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกร (นางสาวเกรซ  มหาดำรงค์กุล  และ น.ท.จงเจต  วัชรานันท์) 

กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายพงศธร  เกษสำลี 

รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กล่าวถึง  วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดโครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์

           สำหรับกลุ่มคู่รักและคู่แต่งงาน


 

-

ชม  VDO Presentation  (Love, Wedding, Honeymoon, Anniversary)


 

-

รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  ททท.  ทำพิธีเปิดโครงการฯ


๑๕.๐๐  น.

-

ถ่ายภาพร่วมกัน