ปฏิทินงาน

“เทศกาลเงาะ – ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ” ๕๖

11 มิ.ย. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน  “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน  และของดีศรีสะเกษ”  ๕๖

วันอังคารที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๕  กรมส่งเสริมการเกษตร  บางเขน  

 

๑๓.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐  น.

-

พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นบนเวที

 

-

นายสนิท  ขาวสอาด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

กล่าวถึง  รายละเอียดการจัดงาน “เทศกาลเงาะ – ทุเรียน  และของดีศรีสะเกษ”  ๕๖

            และกล่าวแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดศรีสะเกษ

 

-

นายสุรพล  จารุพงศ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

กล่าวถึง  แนวทางการส่งเสริมผลไม้ไทยให้ได้มาตรฐาน GAP  การรับรองคุณภาพผลผลิต

            การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า (Value  Added) ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply  Chain)

            การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

-

นายนพดล  ภาคพรต

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)

กล่าวถึง  การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  ตามนโยบาย “หลงรักประเทศไทย”

            ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้

 

-

นายสิริพงศ์  อังสกุลเกียรติ

ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

กล่าวถึง  กิจกรรมทัวร์สวนผลไม้  ตอน “อร่อยทุกไร่  ชิมไปทุกสวน” และวัฒนธรรมประเพณี

            การ  “ตุ้มโฮม”  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันอบอุ่นในการต้อนรับแขกของชาวศรีสะเกษ

 

-

พิธีกรเรียนเชิญสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติชิมผลไม้ของดีเมืองศรีสะเกษ  ได้แก่  เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง,  ลำไย,  กระท้อน, สะตอ  ฯลฯ

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว