ปฏิทินงาน

เทศกาลอาหารไทย (Thai Food Festival)

6 มิ.ย. 2556

กำหนดการ

แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารไทย (Thai  Food  Festival)”

วันพฤหัสบดีที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ณ  ห้องประชุม  ๑  ชั้น  ๑๐  อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

 

๑๔.๐๐  น.

-

สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสาร / รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๓๐  น.

-

พิธีกร (นางสาวปรินดา  คุ้มธรรมพินิจ)  กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานขึ้นกล่าวบนเวที

 

-

นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี   

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กล่าวถึง  ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ “เทศกาลอาหารไทย”

 

-

พิธีกรเรียนเชิญ

นางสาวกนกพรรณ  เหตระกูล และ นางสาวธันย์สิตา  สุวัชราธนากิตต์ (ชมพู่  ก่อนบ่ายฯ)  Celeb  ร่วมสัมภาษณเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การทานอาหาร Street  food

 

-

ชมการแสดง  “Stomp  Band”

 

-

ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-

จบการแถลงข่าว