ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

2. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เบิกได้หรือไม่

3. ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม ? 

4. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม

5. รายงานการประชุมขอได้ไหมนะ