ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

เชิญเข้าชมแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไม้ดอกวังกระทะ

ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรไม้ดอกวังกระทะ ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไม้ดอกวังกระทะขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบกิจการด้านการผลิต การบริการ การตลาด การแปร รูปเพื่อการค้า และพัฒนาการเกษตรให้มีรายได้เพิ่มจากเดิม สร้างองค์ความรู้พืชสมุนไพรไม้ดอกเพื่อการ พึ่งตนเองในครัวเรือน รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่เรียนรู้ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่สนใจ ในรูปแบบการนำเสนอฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้ ดังนี้

1.เทคนิควิธีการปลูกและดูแลกุหลาบ
2.การปลูกและดูแลต้นบอลยักษ์
3.การทำสวนในขวด Terrarium
4.การทำชาดอกกุหลาบ
5.สบู่เหลวสมุนไพรสูตรน้ำกุหลาบ
6.เคล็ดลับการปลูกทุเรียน
7.ดอกไม้กินได้สร้างอาชีพ

 

ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน สมุนไพรไม้ดอกวังกระทะ ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา