ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

1.ข้อมูลการรังวัดที่ดิน
2.อุทธรณ์ซ้ำ
3.ขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้าน
4.ข้อมูลคำร้องขอออกหมายจับ
5.ข้อมูลของสมาคม