ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567