ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบเหตุในราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2567 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา การกระทำผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว
หรือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมรู้เห็นในความผิด สมคบคิด หรือมีพฤติการณ์ที่เสี่ยงให้เกิดเหตุนั้นขึ้น รวมถึงเหตุที่เกิดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชน ดังนี้

- กรณีเสียชีวิต เยียวยาไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน 
- กรณีสูญเสียอวัยวะถาวรสิ้นเชิง / สูญเสียดวงตา/ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เหมาจ่าย 3 แสนบาทต่อคน
- ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ รวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศไทย ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อคน