ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

สรุปรายงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน ครบรอบ 4 ปี จำนวน 1 เล่ม จากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน

ด้วยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภากับประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ ซึ่งดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 4 ปี และเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำ "สรุปรายงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชน ครบรอบ 4 ปี" ขึ้นมาจำนวน 1 เล่ม โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทาง QR Code ที่แนบมาด้านล่างนี้