ประกาศ ประกาศ อื่นๆ

ประกาศจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566