กรมศิลปากร ร่วมกับ บริษัท แนวโรว์ คาสเตอร์ นำเครื่อง Audio Tour ให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย เพิ่มทางเลือกในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ. 2554

               

           กรมศิลปากร ร่วมกับ บริษัท แนวโรว์ คาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำเครื่องมือโสตทัศนาจร (Audio Tour) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์ ทัดเทียมกับทั่วโลกที่นิยมใช้กันแพร่หลาย  โดยเริ่มใช้เครื่อง Audio Tour ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์  วัดไชยวัฒนาราม และวัดมหาธาตุ  เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป โดยในช่วงแรกจะให้บริการ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ในอนาคตจะเปิดให้บริการอีก 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี รัสเซีย และจีน  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายหลักได้รับทราบข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของไทยอย่างถูกต้อง คิดค่าบริการเพียง 150 บาทต่อเครื่อง สำหรับการเข้าชมทั้ง 3 วัดดังกล่าว (ราคานี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมโบราณสถาน)

              สำหรับการใช้เครื่อง Audio Tour นี้ใช้งานง่าย นักท่องเที่ยวจะได้รับแจกแผ่นพับแสดงแผนผังของโบราณสถานที่มีหมายเลขระบุ พร้อมเส้นทางเดินชม เพื่อให้สามารถเดินท่องเที่ยวด้วยตนเองตามความสนใจ พร้อมกดปุ่มบนเครื่องเพื่อรับฟังข้อมูลการบรรยาย จนถึงจุดสุดท้ายของการชม และนำเครื่องมือดังกล่าวมาคืนให้กับจุดบริการซึ่งอยู่ใกล้ ๆ และในเร็ว ๆ นี้เตรียมขยายบริการเครื่อง Audio Tour ในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี  นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้บริการอย่างมาก  นับว่าช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการศึกษาหาข้อมูล สาระสำคัญผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย

               จากการสำรวจข้อมูลการใช้เครื่อง Audio Tour โดย บริษัท แนวโรว์ คาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจมากขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวแต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนิยมจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเดินทางกับกลุ่มคนใกล้ชิด เช่น กลุ่มเพื่อน  ครอบครัว  คู่รัก เป็นต้น เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น  ซึ่งข้อดีอีกประการในการนำเครื่อง Audio Tour มาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คือ ลดปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอีกด้วย