โครงการสร้างคุณค่าของผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบุรี ผ่านอัตลักษณ์และวิถีการดำเนินชีวิตจากอดีต จนถึงปัจจุบัน “ ฅนพริบพรี ”
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ย. 2553

                   “ชมรมฅนพริบพรี”  และ  เทศบาลตำบลบางตะบูน ได้จัด โครงการสร้างคุณค่าของผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบุรี ผ่านอัตลักษณ์และวิถีการดำเนินชีวิตจากอดีต จนถึงปัจจุบัน “ ฅนพริบพรี ” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิด และเติบโตในจังหวัดเพชรบุรี และยังเป็นการเผยแพร่ของดีของจังหวัดเพชรบุรี  ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรม

                   1. การจัดบูทจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกอบการ SMEs (ถนนคนเดิน SMEs) มีการเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเพชรบุรี ร่วมออกร้านและจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนใน และนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี มีการนำเสนอ งานศิลปะ ภาพวาด ภาพเขียน ภาพแกะสลัก เสื้อยืดสกรีนเมืองเพชร งาน Design งาน Idea งานของฝาก ของที่ระลึก

                   2. หมู่บ้านสกุลช่างเมืองเพชร  มีการสาธิตงานสกุลช่าง ประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม งานปูนปั้น  งานแกะสลักไม้ งานจำหลักหนังใหญ่ งานแทงหยวก เป็นต้น

                   3. หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าและตลาดโบราณ เป็นการนำเสนอวัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย และอาหารการกิน ของชนเผ่าต่าง ๆ มีการจำหน่าย อาหารคาว  และอาหารหวาน  ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านโบราณ ที่ปัจจุบัน ยังคงมีการจำหน่ายให้กับ ชาวเพชรบุรี และนักท่องเที่ยว

                    4. ศาลาถ่ายทอด สอนเด็กและการละเล่นโบราณ นำเสนอกิจกรรม พูดจาภาษาเพชร การตัดพวงมโหตร ฯลฯ โดยกลุ่มลูกหว้า ซึ่งเป็นเยาวชนลูกหลาน
คนเมืองเพชร ที่รวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อทำกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแสดงการละเล่นของเด็กตั้งแต่สมัยโบราณ

                     5. การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี

                     6. โครงการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฅนพริบพรี”   เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ได้ถ่ายทอดความคิดและมุมมองอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีของตนเอง ผ่านทางภาพวาด  โดยประกวดวาดภาพ ตัดสินและรับรางวัล ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 เป็นต้นไป คณะกรรมการตัดสินประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง    อาจารย์ชัย  ราชวัตร  อาจารย์สังคม  ทองมี ฯลฯ

                     7. กิจกรรมเสวนาหัวข้อ  “มองศิลปะพริบพรี ผ่านวิถีชีวิตการค้าและการทำกินเสวนา เกี่ยวกับวิถีชีวิต ของชาวเพชรบุรี ทั้งด้านการค้า การทำกิน ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดย ชาวเพชรบุรี และ คนที่หลงใหลในเพชรบุรี  เสวนาวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 – 11.30 น.

                     งานจัดขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 20  – วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี