ชาวเมืองน่านพร้อมใจรวมพลังเครือข่ายนำร่อง 7 Greens เดินหน้าผลักดันเมือง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.ย. 2553

                       ททท. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   สร้างกระแสการตระหนักรู้และเดินหน้าผลักดันเมืองน่านสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่ายนำร่อง 7 Greens : เมืองน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม”   ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน 

                      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้า  การท่องเที่ยว  ขยายผลโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens     โดยร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ    เดินหน้าผลักดัน จังหวัดน่านให้เป็นจังหวัดนำร่อง รวมพลังชาวเมืองน่านจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่ายนำร่อง 7 Greens : เมืองน่าน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม”    โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนภายในจังหวัด เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจตรงกัน  ซึ่งจะเป็นการนำพาจังหวัดน่านไปสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  และเป็นพื้นที่ต้นแบบของการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด 7 Greens

                       โดยพิธีลงนามดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีที่ชาวเมืองน่าน ในการที่จะรวมพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการดำเนินธุรกิจของคนและชุมชนในจังหวัดน่านให้ยั่งยืนต่อไป

                        นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมเรียนรู้จากบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้แทนเครือข่ายนำร่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดน่าน ที่ได้มีการนำแนวคิด 7 Greens ไปปฏิบัติ และเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของกระบวนการคิด การปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมต่างๆให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน