ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ มสด. และ สทท. ลงนาม MOU “โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนในโรงเรียนสังกัดการปกครองท้องถิ่น 84 แห่งทั่วประเทศ

           บ่ายวันนี้ (25  มิถุนายน  2557)  นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ผศ.ดร.พิทักษ์  จันทร์เจริญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  (มสด.)  และนางปิยะมาน  เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)   ร่วมพิธีลงนาม  “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” โดยมี คณะผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แขกผู้มีเกียรติ  และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ   

           ททท.  มสด. และ สทท. ได้ตกลงร่วมมือกันสนับสนุน  โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนภายในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 84 โรงเรียน  ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานจะบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ  สนับสนุนการเชื่อมโยงเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ฯทางเว็บไซต์  และส่งเสริมให้เยาวชนทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเข้าชมกิจการของศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือศึกษาดูงาน  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

           สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  กระบี่ และพังงา  ททท. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และได้นำเงินดังกล่าวไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน แต่ยังคงมีเงินบริจาคส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่  ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ททท. จึงได้ลงนามความร่วมมือกับ สถ. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 ในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิจำนวน 3 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่   โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จ.พังงา  และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต  โดยมอบหมายให้ครูและอาจารย์ทั้ง 3  โรงเรียน  ร่วมกันร่างหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  หมวดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว   หมวดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  หมวดการตลาดท่องเที่ยว และหมวดการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

          ต่อมาในปี 2555 ททท. ร่วมกับ สถ.  ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555  เพื่อบูรณาการการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศให้มีองค์ความรู้  ทัศนคติ  และค่านิยมที่เหมาะสมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง  ผ่านการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ฯ  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 80  โรงเรียน โดย ททท. สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นโรงเรียนละ 100,000 บาท  พร้อมแบบมาตรฐานการตกแต่งห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวสำหรับให้ผู้สอนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในความรับผิดชอบ  ประกอบกับถือเป็นการถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

           อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในมิติด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากการบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวกับเยาวชนเป็นภารกิจใหม่สำหรับ อปท. และโรงเรียนในสังกัด  ดังนั้นในปี 2556  ททท. จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแก่ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารโรงเรียน ครู  และอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการ     ท่องเที่ยวและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          จากการดำเนินงานสร้างเยาวชนซึ่งเป็นผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เติบโตอย่างมีจิตสำนึกที่รัก และหวงแหนในวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในอนาคต ส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับรางวัลประเภท Gold Award 2013 สาขา Education & Training จากสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Jinjiang  เมืองเฉิงตู  สาธารณรัฐประชาชนจีน

          สำหรับในปี 2557 ททท. ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ อาทิ     - โครงการเชิญคณะสื่อมวลชนเยี่ยมเยือนศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) จ.สุโขทัย และโรงเรียนชุมชนเทศบาล วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม จ.อุทัยธานี และโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ จ. สิงห์บุรี   

          - โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5  ภูมิภาค โดย ททท. ร่วมกับคณะวนศาสตร์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดทำคู่มือหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องกับพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค

          -   โครงการเที่ยวท่องไปกับกล้องเยาวชนสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5  ภูมิภาค ๆ ละ 2 โรงเรียน ๆ ละ 50 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่

         -  โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดแนะนำแหล่งท่องเที่ยว กำหนดจัดการประกวด 5 ภูมิภาค แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อหาผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 

แสดงผล 43 ครั้ง