ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ทำบุญสร้างกุศล “วันมาฆบูชา”

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน  จากที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงได้ถือเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีการกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ “วันมาฆบูชา”

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์แก่มหาสังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการ หรือ จาตุรงคสันนิบาตคือ

๑. พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

๒. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

๓. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

๔. วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

ซึ่งในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  สำนักงานอุดรธานี จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียน โดยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬมีวัดที่สำคัญร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างอานิสงส์ทำให้สุขทั้งกายใจ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว ปราศจาคโรคภัยมีทรัพย์สมบัติมาก เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ ทั้งในปีนี้ยังเป็นช่วงวันหยุดยาวพุทธศาสนิกชนยังสามารถเดินทางสักการะ ๘ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุดรธานี ไหว้พระ ๙ ส จังหวัดหนองคายและสักการะ ๗ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. ๐๔๒-๓๒๕๔๐๖-๗, ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ททท. จังหวัดหนองคาย โทร. ๐๔๒-๔๒๑๓๒๖

แสดงผล 4 ครั้ง