ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ส่งเสริม “นวัตกรรม” สร้างคุณค่าให้องค์กรตอบสนองความต้องการด้านการตลาดการท่องเที่ยว

เย็นวันนี้ (16 กรกฎาคม 2555)ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายหลังการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ประจำปี 2556 โดย ททท. ได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายในองค์กร จัดขึ้นเป็นปีที่ 2  เพื่อสร้างความตื่นตัวของบุคลากรให้เห็นถึงคุณค่าของ “นวัตกรรม” และเกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพด้านการบริหารจัดการแบบนักการตลาดมืออาชีพ

นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการ ททท. เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ซึ่งปีนี้ มีจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรวม 22 รางวัล  แบ่งเป็นประเภทรางวัลยอดเยี่ยม  5 รางวัล และรางวัลดีเด่น 17 รางวัล ซึ่งตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาซึ่งตอบสนองต่อกลยุทธ์ทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กรและกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  โดยมีผลงานสำคัญที่เป็นโครงการของ ททท.ส่วนกลาง และสำนักงาน ททท. ทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือก อาทิ โครงการจัดทำ Application บนอุปกรณ์ Smart Phone  โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของการท่องเที่ยวไทยบนชุมชนออนไลน์ (Discover the Other You)   โครงการ Thailand Mini Mart  โครงการAmazing Thailand Wedding Specialist Programme  โครงการ Amazing Thailand Shopping Center at ABC Serrano โครงการ “Thai the Knot” Online Educational Program โครงการจัดทำวีดีโอซีรีย์ชุด Wish You Were Here  โครงการจัดทำ Microsite “The Most Amazing Show on Earth” (www.mostamazingshow.com)   โครงการพัฒนาสื่อดิจิตอล มัลติมีเดียและเกมสำหรับการท่องเที่ยว  โครงการจัดกิจกรรมออนไลน์ Miracle Thailand Miracle Me 2012  โครงการเยาวชนไทยเรียนรู้แหล่งอีสานเส้นทางไดโนเสาร์ของภูมิภาคภาคอีสาน   โครงการเที่ยวด้วยความสุข สนุกกับการเรียนรู้   โครงการ บัวแดงบาน บึงกาฬผ่านเลนส์ ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการที่มีส่วนต่อการขยายตลาดคุณภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และสร้างกระแสการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวคนไทย    

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. กล่าวถึงโครงการประกวด “นวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว”  จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ในการต่อยอดสร้างมูลค่า (value creation)  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และลักษณะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ในความหมายของ “นวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว” เป็นการคิดค้น ออกแบบ พัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินการด้านการตลาดท่องเที่ยวที่แตกต่างจากเดิม ให้เกิดผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้ นวัตกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินองค์กรตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ในอนาคตซึ่งจะเป็นการชี้วัดความเป็นเลิศทางการตลาดตามวิสัยทัศน์ขององค์กร 

แสดงผล 22 ครั้ง